Πάνω Frame [668xX]
Ελληνικά English
Αρχική σελίδα Περισσότερα
Κατηγορίες
Επικοινωνία Περισσότερα
Sitemap Περισσότερα
Ιατρικά Νέα Περισσότερα

Newsletter Περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
 

Health >2 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011


 Πολυτομικοί αξονικοί τομογράφοι:

Το παρόν και το μέλλον της διάγνωσης

Κυριάκος Στριγγάρης

Καθηγητής Ακτινολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών, τοµεάρχης εργαστηριακού τοµέα Νοσ. «Ερρίκος Ντυνάν», πρόεδρος της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας

Με τους πολυτοµικούς αξονι-κούς τοµογράφους έχουµε τη δυνατότητα να εξετάζουµε τον ασθενή µε ασφάλεια, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, χωρίς ταλαιπωρία, καθώς ολόκληρο το σώµα µπορεί να σαρωθεί σε χρό-νο µικρότερο των 10 δευτερολέπτων. Εχοντας αυτή τη δυνατότητα, µπορούµε να ελέγξουµε όργανα τα οποία κινούνται (π.χ. καρδιά, έντερο, πνεύµονες κ.ά.) µε µεγάλη ακρίβεια και υψη-λή διακριτική ικανότητα παίρνοντας εικόνες οι οποίες µας επιτρέπουν να κάνουµε την πλέον λεπτοµερή διάγνωση.

Αξονική Στεφανιαιογραφία

Οσον αφορά στην καρδιά και ιδιαίτερα τα στε-φανιαία αγγεία της καρδιάς, οι πολυτοµικοί αξονικοί τοµογράφοι δίνουν τη δυνατότητα χαρτογράφησης των στεφανιαίων αγγείων της καρδιάς µε τη λεγόµενη αξονική στεφα-νιαιογραφία. Η εξέταση γίνεται ως εξής: Σε ένα µηχάνηµα πολυτοµικού αξονικού τοµο-γράφου ξαπλώνει ο ασθενής, συνδέεται µε καρδιογράφο όπου καταγράφεται ο ρυθµός της καρδιάς και ανάλογα παίρνονται οι τοµές χωρίς την ύπαρξη τεχνικών σφαλµάτων από την κίνηση της καρδιάς. Με το συνδυασµό του triggering (συντονισµού παλµών της καρ-διάς) και της ταχείας κίνησης του αξονικού αυτού τοµογράφου, επιτυγχάνεται, έπειτα από έγχυση ενδοφλεβίως σκιαγραφικού, η απεικόνιση ενός προς ένα των στεφανιαίων αγγείων της καρδιάς. Ο πολυτονικός αξονικός τοµογράφος πρέπει να είναι τουλάχιστον 64 τοµών για να µπο-ρέσει να συντονιστεί ο ρυθµός της καρδιάς µε την ταχύτητα λήψης των τοµών από το µηχά-νηµα. Τα στεφανιαία αγγεία, τα οποία απεικο-νίζονται είτε σε ασπρόµαυρη είτε σε έγχρωµη εικόνα, δεν διαφέρουν από την απεικόνιση των στεφανιαίων αγγείων της καρδιάς στην κλασική στεφανιαιογραφία, δηλαδή σε αυτήν που γίνεται επεµβατικά µε καθετηριασµό. Τα οφέλη είναι ότι ανώδυνα, ακίνδυνα και χωρίς επιπλοκές, αν απεικονιστούν σε πρώτη φάση τα στεφανιαία αγγεία και εφόσον διαπιστωθεί βλάβη (στένωση), µπορούν να γίνουν κλασική στεφανιαιογραφία και αγγειοπλαστική (µπα-λονάκι). Εξάλλου, ένα µεγάλο πλεονέκτηµα των πολυτοµικών αξονικών τοµογράφων εί-ναι ότι πριν από την έγχυση σκιαγραφικού για την απεικόνιση των στεφανιαίων αγγείων, µε µια σάρωση καταγράφονται η ύπαρξη και το επίπεδο του ασβεστίου σε αυτά. Αυτό σηµαίνει ότι µπορούµε καταγράφουµε το επίπεδο του ασβεστίου (calcium scor) και έτσι κάνουµε ασφαλή πρόβλεψη για την αθηροσκλήρω-ση των στεφανιαίων αγγείων. Η εξέταση θα πρέπει να γίνεται, ωστόσο, έπειτα από σωστή κλινική αξιολόγηση του ασθενούς σε συνερ-γασία του καρδιολόγου µε τον ακτινολόγο και µόνο σε ασθενείς υψηλού κινδύνου στους οποίους υπάρχει η κλινική υπόνοια στεφα-νιαίας νόσου. Με τους πολυτοµικούς αξονικούς τοµογρά-φους µπορούµε επίσης να καταγράψουµε και να χαρτογραφήσουµε το αγγειακό δίκτυο ολό-κληρου του σώµατος ή εντοπισµένα στην κοι-λιά, στο θώρακα (π.χ. σε υπόνοια πνευµονικής εµβολής ή σε στένωση των καρωτίδων πριν από τη χειρουργική επέµβαση).


Virtual endoscopy ή εικονική ενδοσκόπηση

Η εξέταση αυτή περιλαµβάνει την εικονική κολονοσκόπηση, την εικονική γαστροσκόπη-ση και την εικονική κυστεοσκόπηση. Με τον πολυτοµικό αξονικό τοµογράφο και παίρνοντας πολλαπλές τομές στο όργανο που είναι υπό εξέταση (π.χ. στο παχύ έντερο) σαρώνο-ντας όλη την κοιλιά, έχουμε τη δυνατότητα, με τις ανασυνθέσεις που μπορεί να κάνει ο πολυτομικός αξονικός τομογράφος, να απει-κονίσουμε τόσο στατικά όσο και σε μορφή βί-ντεο το παχύ έντερο σε όλη του την έκταση, από το ορθό μέχρι το τυφλό. Με τη μέθοδο αυτή διαπιστώνονται πολύποδες της τάξεως των 3 έως 5 χιλιοστών και άνω.Ο ασθενής κάνει προετοιμασία με καθαρι-σμό του εντέρου, εν συνεχεία ξαπλώνει στον αξονικό τομογράφο και με μια σάρωση των 10 δευτερολέπτων ολοκληρώνεται η εξέταση. Στη συνέχεια, όλη η υπόλοιπη διαδικασία έγκειται στον ακτινολόγο, ο οποίος επεξεργάζεται τις πολλαπλές εικόνες και με διάφορες ανασυν-θέσεις δημιουργεί τις στατικές και βιντεοεικό-νες του παχέος εντέρου. Μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι δεν χρειάζεται νάρκω-ση όπως στην κλασική κολονοσκόπηση, δεν ταλαιπωρείται ο ασθενής και έπειτα από 10 λεπτά μπορεί να επανέλθει στις κανονικές του δραστηριότητες.
Ανάλογες εξετάσεις ενδοσκόπησης, όπως αναφέραμε παραπάνω, γίνονται στην ουροδόχο κύστη, στο στομάχι, στην τραχεία και τους βρόγ-χους (πνεύμονες). Ολα αυτά, βεβαίως, έπειτα από σωστή κλινική ένδειξη και σε συνεργασία του κλινικού γιατρού με τον ακτινολόγο για να επιλεγεί από τον τελευταίο η κατάλληλη μέθο-δος απεικόνισης.

Λειτουργική αξονική τομογραφία

Με τη μέθοδο αυτή μπορούμε να καταγρά-ψουμε τη λειτουργικότητα και την κινητικό-τητα περιοχών του εγκεφάλου ανάλογα με τις δραστηριότητες του ασθενούς. Αυτό σημαίνει ότι καθώς ο ασθενής κάνει διάφορες κινήσεις, καταγράφεται η εγκεφαλική δραστηριότητά του και στη συνέχεια αξιολογείται από τον ακτινολόγο. Μεγάλη εφαρμογή έχει η μέθοδος αυτή στον εγκέφαλο ψυχιατρικών ασθενών, όπου μπορούμε να μελετήσουμε τη δραστηρι-ότητα του εγκεφάλου ανάλογα με το νόσημα το οποίο υπάρχει (π.χ. σχιζοφρένεια) και να προσδιοριστεί η δυνατότητα αντιμετώπισής του. Η μέθοδος αυτή εξελίσσεται συνεχώς με δυνατότητες στο μέλλον να καταγράφουμε την κινητικότητα του εγκεφάλου πέραν των ψυχιατρικών και σε άλλα νοσήματα (π.χ. νευ-ρολογικά).


Υβριδικά Συστήματα με PET SCAN

Στο άμεσο μέλλον θα λειτουργήσουν με πολ-λές εφαρμογές τα υβριδικά συστήματα, που αποτελούν συνεργασία αξονικού τομογρά-φου με PET-SCAN, κάτι που ήδη γίνεται με το PET-CT και ιδιαίτερα με τη χρησιμοποί-ηση νέων φαρμάκων Πυρηνικής Ιατρικής. Το ίδιο επίσης θα συμβεί και με τα υβριδικά συστήματα που αποτελούν συνεργασία του PET-SCAN με το μαγνητικό τομογράφο, το PET-MR, τα οποία τώρα ξεκινούν και πα-ρουσιάστηκαν στο φετινό Παναμερικανικό Ακτινολογικό Συνέδριο (RSNA) που διεξή-χθη στο Σικάγο τον Δεκέμβριο του 2010. Τα μηχανήματα αυτά θα παρέχουν εγκυρότερη και έγκαιρη διάγνωση πολλών παθολογικών καταστάσεων (καρκίνοι κ.λπ.).
 

 

Επιστροφή
kat'oikon
Banner Δεξί 8
ΥΠΕΡΗΧΟΙ TRIPLEX
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
MOΠ
 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία μας όπως όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό κατά την επίσκεψή μας στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, να μας "θυμάται" και να μην χρειάζεται να κάνουμε login.
 

Διαβάστε περισσότερα ...

Είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας με σκοπό να βελτιώσουν την περιήγηση σας και να αποθηκεύσουν προσωρινά στο περιηγητή σας τις προτιμήσεις σας.

Η απενεργοποίηση τους, είναι πιθανό να προκαλέσει προβλήματα στη προβολή της ιστοσελίδας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας να μπλοκάρει ή να σας προειδοποιεί για αυτά τα cookies, αλλά κάποια μέρη της ιστοσελίδας δεν θα δουλεύουν σωστά.