Πάνω Frame [668xX]
Ελληνικά English
Αρχική σελίδα Περισσότερα
Κατηγορίες
Επικοινωνία Περισσότερα
Sitemap Περισσότερα
Ιατρικά Νέα Περισσότερα

Newsletter Περισσότερα

ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
Πολιτική Απορρήτου
 

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα στην Αθήνα, οδός Καρύστου αριθμ. 5, (εφεξής η «Εταιρεία») με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, συμμορφούμενη στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, και με σκοπό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σας, γνωστοποιεί τα ακόλουθα. H παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εφεξής «Πολιτική») περιγράφει τον τρόπο, με τον οποίο χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία συλλέγονται για τον σκοπό της παροχής προς εσάς υπηρεσιών υγείας. Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά την εν λόγω Πολιτική.


2. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων και Σκοποί Επεξεργασίας-Διαβίβαση πληροφοριών σε τρίτους

2.1. Η Εταιρεία σας ενημερώνει ότι το προσωπικό της (ιατρικό, νοσηλευτικό, γραμματειακή υποστήριξη) συλλέγει, καταχωρεί και επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα (όπως ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, Α.Φ.Μ., δεδομένα ιατρικού ιστορικού, ηλικία, φύλο, ΑΜΚΑ) συμπεριλαμβανομένων και πληροφοριών που αφορούν την κατάσταση της υγείας σας, όπως προκύπτουν κατά την λήψη του ιατρικού σας ιστορικού, κατά την συγκατάθεσή και αίτηση σας για διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και πράξεων, και τα αποτελέσματα αυτών.

Διαβίβαση προς τρίτους-συνεργάτες: Απλά προσωπικά δεδομένα, ήτοι ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ., ιατρός, ασφαλιστικός φορέας και συγκεκριμένες πληροφορίες υγείας, όπως το είδος της εξέτασης, μπορεί να τύχουν επεξεργασίας από το λογιστήριο μας ή από τρίτο νομικό πρόσωπο-εταιρεία, που παρέχει σε εμάς αντίστοιχες υπηρεσίες βάσει συμβάσεως, για την έκδοση του νομίμου παραστατικού για την πληρωμή της αμοιβής μας για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες και προς εκπλήρωση των φορολογικών μας υποχρεώσεων.

Η παροχή όλων των ανωτέρω δεδομένων είναι απολύτως αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών μας.

2.2. Διαβίβαση προς δημόσιους φορείς: η Εταιρεία σας ενημερώνει ότι μπορεί να διαβιβάσει (με ηλεκτρονικά και φυσικά μέσα), σε εκτέλεση νόμιμης υποχρέωσής της, προσωπικά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας (δεδομένα υγείας) προς τον δημόσιο ασφαλιστικό σας φορέα [ΕΟΠΥΥ ή άλλο Ασφαλιστικό Ταμείο] και τους ελεγκτές αυτού, προς το σκοπό κάλυψης και αποζημίωσής σας για την δαπάνη παροχής υπηρεσιών σε εσάς. Η διαβίβαση αυτή γίνεται μετά από αίτησή σας για κάλυψη του ποσού από τον ασφαλιστικό σας φορέα.

2.3. Διαβίβαση προς ασφαλιστική εταιρεία: Η Εταιρεία σας ενημερώνει ότι μπορεί να διαβιβάσει (με ηλεκτρονικά και φυσικά μέσα), σε εκτέλεση συμβατικής υποχρέωσης της, τα προσωπικά σας δεδομένα προς την ασφαλιστική σας εταιρεία, προς το σκοπό της κάλυψης και αποζημίωσής σας, εφόσον αιτηθείτε να καλύψει την αμοιβή μας η ασφαλιστική σας εταιρεία.

2.4. Η ιστοσελίδα μας είναι ένα μέσο επικοινωνίας με το κοινό που παρέχει μέσω του διαδικτύου πληροφορίες και υπηρεσίες ενημέρωσης σχετικά με τη δραστηριότητά μας. Η συλλογή και αποθήκευση οποιασδήποτε πληροφορίας στις βάσεις δεδομένων μας, με αφορμή την επίσκεψή σας στην σελίδα μας, υπόκειται στην προηγούμενη συναίνεσή σας και είναι σύμφωνη με το εφαρμοστέο δίκαιο. Ειδικότερα, εφόσον αποφασίσετε να κάνετε χρήση της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας, προκειμένου να ζητήσετε να λάβετε πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, σας ζητούμε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες (δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) για την διευκόλυνσή σας και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

2.5. Η Εταιρεία δεσμεύεται να τηρεί τις πληροφορίες που της παρέχονται εμπιστευτικές και ασφαλείς, εξασφαλίζοντας το ιδιωτικό απόρρητο. Η Εταιρεία διατηρεί αρχείο και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, τηρώντας απόλυτη εχεμύθεια, με αποκλειστικό σκοπό την διεκπεραίωση των αιτημάτων των ενδιαφερομένων και την παροχή διευκόλυνσης κατά την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας που παρέχει. Για τα πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το όριο των δεκαέξι ετών απαιτείται γονική συναίνεση του νόμιμου κηδεμόνα τους για την αποδοχή των όρων της Πολιτικής.

2.6. Το προσωπικό της Εταιρείας έχει ενημερωθεί σχετικά με τις υποχρεώσεις μας για την ασφάλεια των δεδομένων, το ιδιωτικό απόρρητο και την ασφάλεια της πληροφορίας. Η πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες είναι περιορισμένη, ώστε να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή κακή χρήση και επιτρέπεται μόνο μεταξύ των υπαλλήλων και των συνεργατών μας. Η πρόσβαση στις πληροφορίες περιορίζεται μόνο στην έκταση που είναι απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών μας.

2.7. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας γνωστοποιείτε μέσω της ιστοσελίδας μας αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία μας, με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωσή σας σχετικά με υπηρεσίες μας, σύμφωνα με το αίτημα που υποβάλετε. Στο πλαίσιο αυτό, η συλλογή των στοιχείων γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή ενημερωτικού υλικού, κατόπιν αιτήματός σας και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να δηλώσετε την επιθυμία σας να διορθώσετε τα στοιχεία σας ή να ζητήσετε να τα διαγράψουμε ή να διαγραφείτε από το newsletter μας, εφόσον επιλέξατε να το δέχεστε. Στο πλαίσιο αυτό και μόνο τα δεδομένα σας (στοιχεία επικοινωνίας) μπορούν να γίνουν προσιτά σε τρίτο νομικό πρόσωπο που βάσει συμβάσεως παρέχει σε εμάς υπηρεσίες διατήρησης και συντήρησης της ιστοσελίδας μας.

 

3. Άσκηση δικαιωμάτων-εποπτεύουσα αρχή

Η Εταιρεία μας σας ενημερώνει ότι έχετε δικαίωμα να απευθύνετε τα νόμιμα αιτήματά σας για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, καθώς και φορητότητα αυτών, απευθυνόμενοι σε εμάς με διά σχετικής επιστολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@genikiapikonistiki.gr. Η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την λήψη αυτού, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματος, ή τους λόγους που ίσως εμποδίζουν την άσκηση των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας. Εποπτεύουσα αρχή στην οποία υπάγεται η Εταιρεία για έλεγχο είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. (Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, Ελλάδα, Τηλέφωνο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, e-mail: contact@dpa.gr)

 

4. Χρόνος Τήρησης των δεδομένων σας

Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί τον ιατρικό σας φάκελο για τουλάχιστον δέκα έτη, σε εφαρμογή νόμιμης υποχρέωσης μας, και εκ της ανάγκης διαφύλαξης της ζωής, της υγείας σας και της παροχής της ενδεδειγμένης θεραπείας. Για τα αμιγώς λογιστικά-φορολογικά αρχεία, ισχύει υποχρέωση τήρησης για πέντε έτη για την εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεών μας. Περιεχόμενο του ιατρικού φακέλου μπορεί να αποτελεί κάθε δεδομένο σχετικό με την υγεία σας, καθώς και τα απλά προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παρέχει για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης παροχής ιατρικών υπηρεσιών.

 

5. Ειδήσεις, προωθητικές ενέργειες και εξατομικευμένες προσφορές-Newsletter

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το διαφημιστικό και προωθητικό υλικό της Εταιρείας μας, θα λάβετε το newsletter μας, προσφορές και διαφημίσεις από εμάς, εάν έχετε συμφωνήσει πραγματοποιώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής στην ιστοσελίδα μας. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τις ειδήσεις και τις εξατομικευμένες προσφορές που αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

 

6. Ασφάλεια Δεδομένων

H Εταιρεία χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά, νομικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίσει την προστασία των δεδομένων σας και να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή. Δυστυχώς, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η διαβίβαση δεδομένων μέσω του διαδικτύου ή οποιουδήποτε ηλεκτρονικού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων είναι 100% ασφαλής. Εάν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής, παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε μας άμεσα.

 

7. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Ελέγχουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου τακτικά και διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ώστε να την προσαρμόζουμε σε νεότερα δεδομένα.

kat'oikon
Banner Δεξί 8
ΥΠΕΡΗΧΟΙ TRIPLEX
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
MOΠ
 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία μας όπως όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό κατά την επίσκεψή μας στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, να μας "θυμάται" και να μην χρειάζεται να κάνουμε login.
 

Διαβάστε περισσότερα ...

Είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας με σκοπό να βελτιώσουν την περιήγηση σας και να αποθηκεύσουν προσωρινά στο περιηγητή σας τις προτιμήσεις σας.

Η απενεργοποίηση τους, είναι πιθανό να προκαλέσει προβλήματα στη προβολή της ιστοσελίδας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας να μπλοκάρει ή να σας προειδοποιεί για αυτά τα cookies, αλλά κάποια μέρη της ιστοσελίδας δεν θα δουλεύουν σωστά.